Общи условия за потребителите (ОУП)
Следните Общи условия за потребителите (ОУП) съдържат едновременно и информация за правата при електронна търговия.

Общи условия за потребителите (ОУП)

Следните Общи условия за потребителите (ОУП) съдържат едновременно и информация за правата при електронна търговия.

1. Област на приложение и избор на юрисдикция
(1) Тези Общи условия са в сила за всички доставки към потребители от страна на EnzymPro AG. Клиентът е потребител, доколкото се сключва правна сделка за цели, които в преобладаващата си част не могат да бъдат причислени нито към професионалната му дейност, нито към дейността му като самонаето лице.
(2) В сила са единствено тези ОУП във валидната им версия към момента на поръчката, както и материалното и формалното право на Швейцария, в особена степен разпоредбите на Федералния закон за швейцарското облигационно право. Споразумението на Обединените нации относно договорите за международна търговия със стоки (Виенската конвенция за международна продажба на стоки) не е в сила.

2. Страни по договора
Търговският договор се сключва с EnzymPro AG, Böhleli 7, CH-9050 Appenzell, Швейцария (CHE- 113.470.663), наричано по-долу EZP. За въпроси, рекламации и жалби се свързвайте с EZP на телефонен номер +41 (0)71 788 60 30 или на имейл адрес info@enzympro.com. всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

3. Предложение и сключване на договор
(1) Излагането на продуктите в онлайн магазина не представлява правно обвързващо предложение, а предложение за изпращане на поръчка. Всички предложения са валидни, „докато са в наличност“, ако за продуктите не е посочено нещо различно. Запазваме си правото за промяна на цената и грешки.
(2) За предложение за сключване на договор се счита поръчката на клиента, направена по телефон, в писмен вид (писмо, имейл, факс) или в уеб магазина, което предложение се приема от EZP чрез изпращането на стоката или потвърждението на поръчката.
(3) Клиентът трябва първо да се регистрира в уеб магазина на EZP чрез изпращане на всички данни, необходими за сключване на договора. След това клиентът може да избере съответните стоки за последваща доставка чрез бутона за поставяне в пазарската кошница. При необходимост той може да промени избора си с помощта на бутоните, намиращи се на страницата с пазарската кошница. С натискане на бутона за плащане клиентът отваря прозорец с окончателния преглед на поръчката. На тази страница клиентът може да промени начина на плащане, да прегледа и приеме Общите условия, информацията за правото на отказ и правилата за защита на личните данни, да прегледа още веднъж цялата поръчка и да я коригира. С окончателното натискане на бутона „Zahlungspflichtig bestellen“ клиентът изпраща обвързващо предложение за покупка на поставената в пазарската кошница стока. Автоматично изпратеното от EZP потвърждение за получаване не представлява обвързващо приемане на поръчката, а служи единствено за информация на клиента.
(4) EZP приема поръчката на клиента чрез изпращане на потвърждение на поръчката по имейл или чрез изпращане на стоката. Едва в този момент възниква действащ договор.

4. Запазване на правото на собственост
Доставените стоки остават собственост на EZP до пълното изплащане на стойността им.

5. Цени/транспортни разходи
(1) Посочените от EZP цени са в швейцарски франкове (CHF) и в тях е включен законово определеният данък добавена стойност. Цените в евро (EUR) се преизчисляват по вътрешен валутен курс.
(2) Понастоящем EZP може да приема поръчки чрез уеб магазина единствено ако доставката е в рамките на ЕС. При стойност на поръчката над 200 CHF доставката на стоките е безплатна. Стойността на доставката в евро също се изчислява по вътрешен валутен курс. Във всички останали случаи съответните транспортни разходи се добавят към пазарската кошница.

6. Начин на плащане
(1) Клиентът може да извърши плащането предварително, чрез незабавно плащане (Sofortüberweisung) или кредитна карта.
(2) Клиентът също така има възможност да предостави на EnzymPro AG мандат за SEPA директен дебит. Удържането на дължимата сума се извършва 10 дни след датата на фактурата с отстъпка от 3% за всички суми, за които може да бъде направена такава. Срокът за предварително известие (Prenotification) се съкращава до 7 дни. Клиентът носи отговорност за наличието на достатъчно средства по сметката си. Разходи, възникнали вследствие на неплащане или анулиране на плащането, са за сметка на клиента, освен ако неплащането или анулирането на плащането не са по причини от страна на EnzymPro AG.
(3) EZP може да изисква предварително плащане за отделни клиенти или договори, без да посочва причини за това. В тези случаи стойността на фактурата се намалява с 2%.
(4) Клиентът може да се информира на страницата с условията за доставка и плащане за всички начини за извършване на плащане, както и за евентуалните ограничения за доставка, преди да започне процеса на поръчката.
(5) Договорената крайна цена е дължима при доставка незабавно и без удръжки. Клиентът е в просрочие без предупреждение, когато плащането не бъде извършено в срок от 10 календарни дни от получаването на стоката. В този случай той се задължава да изплати на доставчика лихви за закъснение в размер на 5% на годишна база. Във фактурата се обръща изрично внимание на клиента за последствията от закъснение с плащането.
(6) Задължението на клиента за заплащане на лихви при закъснение не изключва правото на удовлетворяване на EZP поради други щети, възникнали от закъснението.
(7) Клиентът има право да предявява искания към EZP само ако са законно установени и неоспорими. Клиентът може да упражни правото си на задържане, доколкото насрещната му претенция се позовава на същото условие от договора като това за иска от страна на EZP.

7. Доставка/наличност на стоките
(1) Както при стоки в наличност, така и при стоки, които не са в наличност, ще се указва срок за доставка още преди началото на процеса на поръчка за съответния продукт. При продукти, които не са в наличност, функцията за поръчка ще бъде временно деактивирана, докато не бъде определен срок за доставка.
(2) Ако бъде определен срок за доставка, който въпреки това не може да бъде спазен от страна на EZP поради непредвидени обстоятелства, клиентът ще бъде информиран незабавно за това. В този случай EZP има право да отлага сроковете за доставка съгласно продължителността на възпрепятстващото обстоятелство, но не повече от две седмици. Поръчка. Забавяне от страна на EZP настъпва едва след определяне на разумна отсрочка чрез клиента.
(3) При забавяне на доставката за повече от две седмици клиентът има право да се откаже от договора. EZP има право в този случай да се откаже от договора. При това вече постъпилите плащания от страна на клиента ще бъдат върнати незабавно.
(4) На страницата с условията за доставка и плащане клиентът може да се запознае с евентуалните ограничения за доставка преди началото на процеса на поръчка.

8. Право на отказ
Потребителите (виж по-горе, параграф 1, абзац 1) имат право на отказ. При упражняване на това право разходите за изпращане на стоката, както и съответната заплатена продажна цена ще бъдат възстановени на клиента.

Информация за правото на отказ
Право на отказ на клиента
Имате право в срок от четиринадесет дни да се откажете от този договор, без да посочвате причини за това. Правото на отказ е в сила четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е транспортната фирма, сте получили стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (EnzymPro AG, Böhleli 7, CH-9050 Appenzell, Швейцария (CHE-113.470.663), телефонен номер +41 (0)71 788 60 30, имейл: info@enzympro.com) чрез изрична декларация (напр. чрез писмо, изпратено по поща , факс или имейл) относно решението си да се откажете от този договор. За целта можете да използвате приложения образец, който обаче не е задължителен. За запазване на правото на отказ е достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за това право.

Последици от отказа
Когато се откажете от този договор, ние сме длъжни да Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително и разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали в резултат на това, че сте избрали начин на доставка, различен от предлагания от нас изгоден стандартен начин на доставка), незабавно и най-късно до 14 дни от деня, в който сме получили известието от Ваша страна относно отказа от този договор. За възстановяването на сумите ще използваме същия начин на плащане, който сте използвали при първоначалната транзакция, дори и ако е било изрично уговорено друго с Вас. В никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси във връзка с това възстановяване на суми. Можем да откажем възстановяване на суми, докато не получим обратно стоките или докато не ни изпратите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това кое от двете настъпи по-рано.
Имате задължението да ни изпратите стоките обратно или да ни ги предадете незабавно или във всеки случай в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сте ни информирали относно отказа си от този договор. Срокът ще бъде спазен, ако ни изпратите стоките преди изтичането на срока от четиринадесет дни.
Непосредствените разходи за връщането на стоките ще бъдат за Ваша сметка.
Вие носите отговорност за понижена стойност на стоките само ако това се дължи вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за изпитване на тяхната пригодност, техните качества и начина им на функциониране.

Край на информацията за правото на отказ
(2) Право за отказ не съществува при (а) договори за доставка на стоки, които не са предварително произведени и за производството на които от съществено значение е личният избор или предпочитание на потребителя или които са приспособени недвусмислено спрямо личните потребности на потребителя; (б) договори за доставка на стоки, които могат да се развалят бързо или срокът на годност на които може бързо да изтече и (в) договори за доставка на запечатани стоки, които не са годни за връщане поради хигиенни причини или такива, свързани със здравето, когато са били разпечатани след доставката.
(3) Образецът на формуляра за отказ (виж информацията за правото на отказ) се предоставя на клиента в края на ОУП. Можете да го намерите и на нашия уебсайт www.enzympro.com на адрес
„Образец на формуляр за отказ“ е изтеглен, запазен и разпечатан.

9. Разходи за връщане
Ако потребителят се възползва от правото си на отказ (виж информацията за правото на отказ), той трябва да заплати стандартните разходи за връщането.

10. Право на проверка/задължение за съобщаване за дефекти/гаранция за липса на дефекти
(1) Клиентът е длъжен да провери стоката веднага след получаването й. Видимите материални дефекти трябва да бъдат съобщавани на EZP най-късно в рамките на две седмици след получаване на стоките и в писмена форма (имейл, писмо, факс) на посочения адрес (виж по-горе, параграф 2). За спазване на срока е достатъчно навременното изпращане на известието.
(2) Гаранция за доставените от EZP стоки съществува само тогава, когато е посочена изрично в потвърждението на поръчката за съответния артикул.
(3) Материалната гаранция е ограничена до законово възможното и допустимото.

11. Ограничение на гаранцията/забрана за прехвърляне
(1) Гаранцията на EZP, като и исковете на клиента за обезщетение при щети са ограничени в рамките на законово възможното и допустимото. Изключение от това правят исковете за обезщетение на клиента в случай на застрашаване на живота или здравето или на телесни щети или щети, възникнали вследствие на небрежно или умишлено нарушаване на съществени договорни задължения, както и отговорността за други щети, възникнали вследствие на умишлено или поради груба небрежност нарушаване на задълженията
от страна на EZP или съответно на неин законен представител.
(2) Под „съществени договорни задължения“ се разбират онези договорни задължения, чието изпълнение прави възможно действието на договора съобразно изискванията и на спазването на които клиентът може да разчита постоянно.
(3) При нарушаване на съществените договорни задължения EZP носи отговорност само за типичните за договора, предвидими щети, ако са причинени поради небрежност, дори и да се касае за искове за обезщетяване от страна на клиента поради застрашаване на живота или здравето или поради телесни щети.
(4) Ограниченията в абзац 1 и абзац 3 важат и за законните представители и агенти на EZP, когато исковете са насочени директно към тях.
(5) Предписанията на Produktehaftpflichtgesetz (Закон за задълженията във връзка с продуктовата гаранция) остават в сила.
(6) Исковете на клиента срещу EZP във връзка или в резултат от този договор могат да бъдат прехвърляни или залагани само с изричното писмено съгласие на EZP.

12. Указания за обработването на данни
(1) В процеса на изпълнение на договорите EZP съхранява данни на клиентите. При това дружеството
спазва разпоредбите на швейцарския закон за защита на данните. Без съгласието на клиента EZP ще съхранява, обработва или използва личните и потребителските данни на клиента само до степента, която е необходима за изпълнението на условията по договора и за използването и отчитането на услугите, извършвани по електронен път.
(2) EZP няма да използва данните на клиента с рекламна цел или за маркетингови и потребителски проучвания без негово съгласие.
(3) По отношение на съгласието на клиента и друга информация относно съхраняването, обработването и използването на данни се използва декларацията за защита на данните, която може да бъде разпечатана по всяко време чрез бутона „Datenschutz“ на адрес www.enzympro.com

13. Запазване, текст на договора и избор на език
(1) Клиентът може да запази или съответно да разпечата текста на договора след изпращане на поръчката си, като използва бутоните в браузъра за запазване и разпечатване
на файлове.
(2) Клиентът може да запази или разпечата ОУП чрез натискане на връзката за ОУП на последната страница от процеса на поръчката или от главното меню, след което трябва да използва бутоните за разпечатване на страници или за запазване на връзка.
(3) Текстът на договора се съхранява от EZP и може да бъде изпратен на клиента безплатно по имейл при желание от негова страна.
(4) Независимо от това клиентът получава в имейла за потвърждение както съдържанието на договора, така и валидните към съответния момент ОУП.
(5) Договорът е съставен на немски език.

14. Заключителни разпоредби/нищожност на клауза
(1) Доколкото не съществуват задължителни законови правила, които да противостоят на избор на компетентен съд, страните се съгласяват
9050 Апенцел, Швейцария да бъде единственият компетентен съд за всички спорове във връзка с отношенията между клиента и EZP. EZP също така има право да подвежда под отговорност клиента и по мястото на постоянния му адрес.
(2) В случай че някои от горепосочените условия на настоящите ОУП са или станат невалидни, това няма да отмени действието на останалите условия. Условието, което престане да бъде валидно, ще бъде заменено с друго условие, което трябва да отговаря в законна форма на първоначално определената цел.

EnzymPro AG, актуално към 2014

Updating…
  • Нямате артикули в количката.